Vietnamese Martyrs Catholic Church in San Antonio, Texas

Vietnamese Mass Times in San Antonio

Chúa Nhật 8:30 AM, 10:30 AM

Thứ Tư và Sáu 8 PM Thánh Lễ
Thứ Năm 8:30 AM Thánh Lễ

Giải Tội Trước Thánh Lễ Ngày Thường

14603 Santa Gertrudis St, San Antonio, Texas 78217

(210) 324-4544

Website