St. Patrick Catholic Church in Plains, Kansas

Mass Times in Plains

Saturday 5:30 pm
Sunday 1 pm Spanish

Daily Mass Times
Thursday, Friday 8:30 am
Friday 6 pm Spanish

Confession Times
Sunday 10-10:20 am, 12:30-12:50 pm Spanish

601 Superior St, Plains, Kansas 67869

620-873-2003

Church WebsiteSunday 10-10:20 am, 12:30-12:50 pm Spanish