St. Martha Catholic Church in Huntington Park, California

St. Martha Mass Times in Huntington Park

Saturday 7 PM Spanish Vigil
Sunday 6:30 AM Spanish, 8 AM Spanish, 10 AM, 11:30 AM Spanish, 1:30 PM Spanish, 5 PM Spanish, 7 PM Spanish

Mon, Tues, Thurs, Friday
9 AM Spanish, 12 PM Spanish, 7 PM Spanish
Saturday 9 AM Spanish

Confession Friday 5-6:45 PM

Adoration Times
Monday, Tues, Thurs, Friday 1 PM to 7 PM

6012 Seville Ave, Huntington Park, CA 90255

(323) 585-0386

Website