St. John the Baptist Catholic Church in Pharr, Texas

St. John the Baptist Mass Times in Pharr

Saturday 6 pm Bilingual
Sunday 8 am Spanish, 10 am, 12 pm Spanish

Daily Mass Times
Monday-Friday 6 pm Spanish

216 W 1st St, San Juan, TX 78589

956-783-1196

Website