St. Anthony Shrine in Boston

St. Anthony Shrine Mass Times in Boston

Saturday 4 pm Spanish (1st Floor)
Saturday 4 pm, 5:30 pm English (2nd Floor)

Sunday 7 am Haitian (1st Floor), 7 am English (2nd Floor)
Sunday 8:30 am, 10 am, 11:30 am, 4 pm

Daily Mass Times
Monday-Friday 6 am, 7 am, 12:0 ppm

100 Arch St, Boston, MA 02110

(617) 542-6440

Website