Church Of The Holy Martyrs in Kansas City, Missouri

Vietnamese Mass Times in Kansas City

Thứ Bảy Lễ Vọng / Saturday 5 PM
Chúa Nhật / Sunday 10 AM & 1 PM (No 1 PM Mass June, July, Aug)

Thứ Hai – Thứ Sáu / Monday – Friday 11 AM
Thứ Sáu Đầu Tháng / First Friday 7 PM
Thứ Bảy Đầu Tháng / First Saturday 9 AM

7801 The Paseo, Kansas City, MO 64131

(816) 333-3214

Website